Een overheidsorganisatie (als Orionis) moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke termijn'. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

Beslistermijn voor bezwaren

Een voorbeeld van een bezwaar is een bezwaar tegen de hoogte van een subsidie. Er is een wettelijke termijn waarbinnen de overheid op uw bezwaar moet reageren. In de meeste gevallen is dit 6 weken. Bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie is dit doorgaans 12 weken.

Let op: op grond van bijzondere wetgeving gelden soms andere termijnen.


Uitstel beslistermijn

De beslistermijn kan in de meeste gevallen verlengd worden met maximaal 6 weken. Dit kan als de overheidsinstantie meer informatie nodig heeft, bijvoorbeeld van een buitenlandse instantie. De overheidsorganisatie moet u hierover informeren.


Recht op dwangsom

Beslist de overheid niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de overheidsorganisatie in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. bezwaarschrift in behandeling is. Download formulier in gebrekestelling.

De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kunt u een besluit afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen.

 

Lees mer over dit onderwerp op Rijksoverheid.nl