Het kabinet heeft besloten tot een pakket aan maatregelen dat de energieprijzen moet dempen om de koopkracht te verbeteren. Er is 2,8 miljard euro mee gemoeid. De steun duurt in ieder geval een half jaar.

Minima krijgen een hogere tegemoetkoming via de gemeenten voor de hoge energierekening. Het eerder toegezegde bedrag van 200 euro wordt verhoogd met 600 euro tot een totaal van 800 euro. "Het is belangrijk dat deze mensen zo snel mogelijk hun geld krijgen zodat ze hun energierekening kunnen betalen", zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De prijs voor benzine bestaat nu voor ongeveer de helft uit accijnzen en btw, en de prijs voor diesel voor zo'n 40 procent. De accijns wordt per 1 april verlaagd met 17 cent per liter loodvrije benzine en 11 cent per liter diesel.


Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) zegt dat de snelheid van het besluit niet alleen te maken heeft met de hoge prijzen aan de pomp. "Ook in België zijn dit soort maatregelen aangekondigd. De verschillen in de grensstreek moeten niet te groot worden."

Bron: NOS

Gemeente Veere en gemeente Middelburg hebben besloten inwoners met een bijstandsuitkering zo snel mogelijk maar uiterlijk eind maart de energietoeslag over te maken van € 200,-. Dit doen de gemeenten vooruitlopend op de exacte richtlijnen en het totale toeslagenbedrag vanuit het Rijk. Het bedrag wordt aan de betreffende inwoners overgemaakt door Orionis Walcheren.
Voor Vlissingen moet de inspecteur artikel 12 eerst toestemming geven voor deze uitgave.

Andere inwoners met een minimum inkomen ontvangen de toeslag ook zo snel mogelijk. Voor deze inwoners wachten de gemeenten eerst de  kaders en toegewezen middelen van het Rijk af. Zo wordt duidelijk welke inwoners onder deze regeling vallen.

UPDATE: Vlissingen verstrekt de €200,- energietoeslag ook in maart!

Gemeenten vragen veel en frequent gegevens op over uitkeringsgerechtigden voor de vaststelling van het recht op bijstand. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van onderzoek naar het Inlichtingenbureau. De AP betwijfelt de noodzaak daarvan. De VNG adviseert gemeenten om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de praktijk is binnen de eigen gemeentelijke organisatie en werkt aan ondersteuning daarbij.

In 2021 onderzocht de AP de verwerking van persoonsgegevens door het Inlichtingenbureau (IB). Via het IB koppelen gemeenten veel informatiebronnen om te zorgen voor een efficiënte verstrekking van bijstand, en om bijstandsgerechtigden te controleren in het kader van die verstrekte bijstand. Het viel het AP op dat gemeenten dat vaak maandelijks doen.

De AP is er niet van overtuigd dat het standaard elke maand controleren van alle uitkeringsgerechtigden noodzakelijk is en maakt zich zorgen dat gemeenten mogelijk een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan noodzakelijk is.

Lees meer..

Bron: Divosa

De SCW heeft eind 2021 en begin 2022 vragen gesteld aan Orionis over dit onderwerp.