De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. Sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze duurzaam en volledig geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar zijn er verschillende regelingen geweest. Wajongers vallen onder de doelgroep Banenafspraak.
 
In aansluiting op het Brede Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, kondigde staatssecretaris Van Ark ook aan de Wajong te willen vereenvoudigen. Wat houdt dit wetsvoorstel in:
 
Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong, dat in mei 2019 is gepubliceerd. Doel hiervan is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving.
 
Het wetsvoorstel van Van Ark regelt onder andere dat Wajongers hun rechten behouden als ze onderwijs volgen. Ook wordt het recht op herleven van de Wajong verlengd. Als een Wajonger geen ondersteuning meer nodig heeft bij zijn werk, wordt na vijf jaar het Wajongrecht herzien of beëindigd. Wanneer een Wajonger gebruik maakt van structurele arbeidsondersteuning (als loondispensatie, jobcoach, intermediaire voorzieningen als een gebarentolk en vervoersvoorzieningen) blijft het Wajongrecht bestaan. Bij toegenomen arbeidsongeschikt kan een Wajonger na beëindiging van het Wajongrecht op de Wajong, de termijn waarop dit mogelijk is worden uitgebreid van vijf jaar naar de AOW-leeftijd.
 
Ook worden de verschillende regimes in de Wajong grotendeels geharmoniseerd. Tot nu toe golden verschillende regels voor inkomensondersteuning voor jonggehandicapten die voor 2010 de Wajong instroomden, jonggehandicapten die dat tussen 2010 en 2015 deden en mensen die vanaf 2015 de Wajong zijn ingestroomd. De geharmoniseerde regeling is vergelijkbaar met het systeem bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), waarbij 70 procent van het inkomen verrekend wordt met de uitkering. Werkende Wajongers mogen van iedere verdiende euro ten minste 30 cent houden.
 
Het ingediende wetsvoorstel zou op 1 januari 2020 in moeten gaan, maar de inwerkingtreding van de harmonisatie van de regels voor inkomensondersteuning is 1 januari 2021.