Divosa: Bestaanszekerheid staat onder druk

Divosa maakt zich zorgen over de groep mensen die de huishoudbegroting niet sluitend krijgt. Het gaat niet langer alleen om huishoudens met een minimuminkomen; gemeenten zien dat steeds meer mensen met een hoger inkomen in de problemen komen. Divosa roept daarom het Rijk en sociale partners op om samen fundamenteler te werken aan het vergroten van de bestaanszekerheid voor alle huishoudtypes en inkomens in de publicatie 'Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is'.

Bron: Divosa

Download hier de Divosa factsheet "Wanneer rondkomen niet vanzelfsprekend is"

Download hier de Nibud factsheet "Rondkomen en geldproblemen in Nederland 2018"

CZ blijft minimacontracten aanbieden maar stopt met korting op basisverzekering

CZ stopt vanaf 2020 met het geven van korting op de basisverzekering bij de minimacontracten (de CZG; de collectieve zorgverzekering gemeenten) die de zorgverzekeraar afsluit met gemeenten. De kortingen op de aanvullende verzekeringen blijven volgend jaar ongewijzigd. Door het wegvallen van de korting betalen de mensen die gebruik maken van de CZG via CZ in 2020 zo'n  €100,- meer aan premie voor hun basisverzekering (op jaarbasis). Dat bedrag kan hoger worden als de basispremies volgend jaar stijgen. Zie het nieuwsbericht hierover van CZ.

Men moet goed bedenken dat de situatie in elke gemeente anders is:
Cz biedt binnen de CZG een aantal aanvullende pakketten waaruit de gemeenten kunnen kiezen. De gemeenten besluiten zelf hoe hoog hun bijdrage is aan de premie van de burger. Gemeenten besluiten ook zelf tot welk inkomen mensen in aanmerking kunnen komen. Ook de samenstelling van de pakketten kan verschillen. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld bij de verzekering een Wmo/Wlz module waaruit een (deel van) de eigen bijdrage kan worden betaald. Dit laatste gebeurt overigens niet op Walcheren.

In 2018 kwam in het nieuws dat Menzis en Zilveren Kruis de minimapolis niet langer wilden aanbieden in een deel van de gemeenten waar zij tot dan toe actief waren. Lees meer..
De Consumentenbond meldt het volgende over de zorgverzekering in het algemeen in 2020:

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering gaat van 10% naar 5% in 2020. Bij gelijkblijvende premies ga je als collectief verzekerde door deze wijziging dus meer betalen. De daadwerkelijke premies worden pas half november bekend. De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting. Lees meer..

 

Advies SCW 2017 - WMO/Wlz module (Vlissingen)

Advies SCW 2017 - Inkomensgrens CZG (Middelburg)

Bijlage 1: WMO/Wlz Module

Bijlage 2: Tandartskosten

Advies SCW 2019 - Extra tegemoetkoming Chronisch Zieken Middelburg

Uitkeringsbedragen en minimumloon per juli 2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Lees hier alle bedragen.