De inpakafdeling van Orionis vult duizenden kerstpakketten

In drie tot vier weken vult de inpakafdeling van Orionis zo’n 4500 kerstpakketten.
Kim van Helvoirt (22) pakt samen met tientallen collega's duizenden kerstpakketten in. ,,Als straks een medewerker van een bedrijf zijn kerstpakket ontvangt, heb ik dat helpen vullen. Dat geeft me een voldaan gevoel.” Kim heeft een vaste aanstelling bij Orionis. Officieel heet dit een beschutte werkplek. Veel van de andere inpakcollega’s zijn mensen met een bijstandsuitkering die bij Orionis werkervaring opdoen.

In het magazijn staan 36.000 Fair Trade pakketten klaar voor verzending. Edwin Ruisch, teamleider productie bij Orionis: ,,Dat zijn prijzen van een grote loterij. Volgend jaar maken we een sprong naar 144.000 pakketten. We zijn blij met zulke orders. Inpakwerk is een belangrijke bron van werk voor Orionis. Het is afwisselend en tegelijk passend werk voor veel cliënten." Lees meer..

Bron: PZC

Erfenis en bijstand

Let op: Neem bij een erfenis altijd contact op met Orionis en meld een (aanstaande) erfenis via het wijzigingsformulier om problemen te voorkomen.

Wat is de startdatum van een aanspraak op een erfenis?
Een aanspraak ontstaat op de dag van overlijden van de ouder. Dat betekent nog niet dat dit onmiddellijk effect heeft voor een kind dat bijstandsgerechtigd is. Want het afwikkelen van een erfenis kost  tijd. Zodra de erfenis wordt uitbetaald, komt de gemeente in actie en vordert de verleende bijstand terug vanaf datum overlijden van de ouder. Dat de erfenis de vorm heeft van een geldvordering doet niets af aan het hebben van een aanspraak. Zodra uit die vordering middelen beschikbaar komen, kan de gemeente tot terugvordering overgaan. De Participatiewet voorziet in artikel 58 eerste lid onder f over een specifieke grond om tot terugvordering over te gaan zodra over de middelen kan worden beschikt. Lees meer... 

Bron: Stimulansz

 

Lees ook: 

https://www.plusonline.nl/erven-en-schenken/bijstand-en-erfenis

https://www.plusonline.nl/erven-en-schenken/erfenis-ontvangen-de-bijstand-erft-graag-mee

 

En: 
U bent alleenstaande en u hebt een vermogen van € 3.000,-. Dat is onder de grens van € 6.120,- voor een alleenstaande (norm 2019). U krijgt een uitkering. Na een jaar hebt u de € 3.000,- opgemaakt aan een nieuwe wasmachine, kleding en een vakantie.

Dan krijgt u een erfenis van € 5.000,-. Uw inkomensconsulent telt uw oorspronkelijke vermogen van € 3.000,- hierbij op. Uw totale vermogen wordt nu officieel vastgesteld op € 8.000,-. Omdat dit boven de vermogensgrens uitkomt, wordt uw uitkering beëindigd, ook al hebt u die eerste € 3.000,- al opgemaakt.


Wanneer krijgt u weer recht op een uitkering?
Dat hangt af van hoe lang u van het geld kunt leven. In dit voorbeeld gaat het om een bedrag van € 1.880,- waar u eerst van moet leven (€ 8.000,- minus € 6.120,-). Dit bedrag moet u met beleid uitgeven. U mag per maand maximaal anderhalf keer de bijstandsnorm uitgeven.
Kreeg u bijvoorbeeld een uitkering van € 800,-, dan mag u elke maand niet meer dan € 1.200,- uitgeven. U kunt dus na ongeveer anderhalve maand weer een uitkering aanvragen. Als u in die periode tenminste geen andere inkomsten hebt gehad.

 

Ik heb een bijstandsuitkering. Mag ik een erfenis weigeren?
Nee, u mag een erfenis over het algemeen niet weigeren. Dat kan alleen in bepaalde gevallen, zoals een ernstig verstoorde relatie met degene van wie u de erfenis krijgt (vraag na bij Orionis en vraag om bevesiging van het antwoord op schrift of in mail) of als u een schuld erft. 

Krijgt u een IOAW-uitkering? Dan heeft een erfenis geen invloed op uw uitkering.

Mogelijkheden voor re-integratie bij Orionis

Mogelijkheden voor re-integratie (weer aan het werk gaan) bij Orionis:
Welke ondersteuning u krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie.
Orionis kijkt naar wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen.
In persoonlijke gesprekken worden bijvoorbeeld de volgende zaken besproken:
 
uw CV;
uw sollicitatieactiviteiten;
hoe u geschikte vacatures kunt vinden.
de voortgang van uw persoonlijke doelen in een Plan van aanpak;
coaching en begeleiding tijdens uw traject.
 
Andere mogelijkheden voor ondersteuning zijn het inzetten van:
trainingen (bijvoorbeeld solllicitatietraining);
een werkervaringsplaats (voor het opdoen of behouden van arbeidsritme);
een werkleertraject (voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en/of vakgerichte vaardigheden).
 
Als u door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen, kunt een Indicatie banenafspraak krijgen. U komt dan in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen de overheid en werkgevers. Zij hebben afgesproken dat werkgevers voor extra banen zorgen voor mensen met een ziekte of handicap. Voor een baan uit de banenafspraak neemt u contact op met Orionis Walcheren. Als u een Indicatie banenafspraak krijgt, dan neemt UWV u op het doelgroepenregister.
 
Beschut werk
U hebt een beperking en u wilt graag werken. Maar u kunt niet in een gewoon bedrijf werken omdat u veel begeleiding nodig heeft, meer dan een werkgever of jobcoach u kunnen bieden. Of de aanpassingen die u nodig heeft kunnen niet in een gewoon bedrijf worden ingepast. U kunt dan mogelijk op een beschutte werkplek werken. Een beschutte werkplek is een baan die bij u past, met salaris.

Beoordeling door UWV noodzakelijk
Of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, beoordeelt UWV. De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunt u zelf om een beoordeling bij UWV (laten) vragen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Voorheen kon alleen uw gemeente dit voor u doen.
Het kan ook zijn dat UWV oordeelt dat u niet voor een beschutte werkplek in aanmerking komt omdat u wel in een gewoon bedrijf kunt werken. Of dat u geen mogelijkheden heeft om te werken. Dan kunt u samen met UWV of gemeente kijken welke andere mogelijkheden er voor u zijn, zoals bijvoorbeeld een baan in het kader van de banenafspraak of dagbesteding.

Gemeenten regelen beschutte werkplekken
Als UWV vaststelt dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, dan krijgt u een positief advies. De gemeente waar u woont gaat dan in overleg met u bekijken welk werk bij u past. En voor hoeveel uur u gaat werken.
Uw gemeente heeft een bepaald aantal beschutte werkplekken beschikbaar. Het kan zijn dat de gemeente nog geen plek voor u heeft omdat er al meer mensen zijn die zich hebben gemeld. De gemeente kijkt dan het volgende jaar of er een plek voor u beschikbaar is. In de tussentijd kijkt de gemeente samen met u naar andere mogelijkheden. 
 
Een bedrijf beginnen:
Ontvangt u een (bijstands-)uitkering en heeft u een goed idee om een eigen bedrijf te starten? Dan is het belangrijk dat u uw plannen met uw contactpersoon/trajectbegeleider bespreekt. Doet u dit in een zo vroeg mogelijk stadium. Als u een uitkering heeft, heeft u voor het starten van een bedrijf namelijk toestemming nodig. U kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor de regeling deeltijdondernemen.
In sommige situaties kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. In sommige gevallen kunt u ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. Algemene informatie over bijstand voor zelfstandigen, kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.
 
Er zijn diverse redenen om vrijwilligerswerk te doen. U kunt iets nuttigs terug doen voor de samenleving of uw sociale contacten uitbreiden. U leert daarbij niet alleen andere mensen kennen, maar ook samenwerken, belangen afwegen of gewoon de handen uit de mouwen steken. Daarnaast kan vrijwilligerswerk ook een opstapje richting betaald werk zijn.
 
Voor u start met vrijwilligerswerk heeft u altijd toestemming nodig van Orionis. Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon of het Klant Contact Centrum van Orionis.
Vrijwilligerspremie

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en doet u vrijwilligerswerk? Misschien komt u in aanmerking voor een vrijwilligerspremie.
De vrijwilligerspremie is € 63,65 per maand en betalen wij achteraf, één keer per jaar, uit.
Als u ziek bent, betalen wij de eerste 4 weken de premie door. De premie stopt als u langer dan 4 weken ziek bent.
U houdt recht op de premie als u, i.v.m. vakantie, maximaal 4 weken per jaar geen vrijwilligerswerk doet.
 
Voorwaarden
u heeft toestemming van ons om vrijwilligerswerk te doen;
u bent (nog) niet in staat om betaald werk te doen;
u werkt minimaal 8 uur per week als vrijwilliger;
het vrijwilligerswerk is bij een instelling zonder winstoogmerk.
 
Aanvragen
Als u nog geen premie ontvangt, kunt u deze aanvragen. Bij het Klant Contact Centrum van Orionis kunt u hiervoor een formulier opvragen. Als u recht heeft op de premie krijgt de eerste betaling van de premie een jaar nadat de premie is toegekend.
 
 
Lees ook de  informatie over: