Wat mag de Sociale Recherche?

Wanneer de sociale recherche uitkeringsfraude vermoedt, dan zullen zij een onderzoek naar u instellen. Vaak heeft u dit niet door, de sociale recherche is niet verplicht om u te laten weten dat er een onderzoek loopt naar de rechtmatigheid van uw bijstandsuitkering. Meestal komt u er toevallig achter dat er een onderzoek van de sociale recherche naar u loopt. Bijvoorbeeld omdat u mensen bij u aan de overkant van de straat ziet posten, of omdat uw buren ondervraagd worden in het kader van een buurtonderzoek. De sociale recherche van de gemeente heeft vrijwel onbeperkte bevoegdheden om een fraudeonderzoek naar u in te stellen. De politie echter, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bijstandsfraude, is aan strenge regels gebonden.
 
De sociale recherche mag u niet afluisteren met afluisterapparatuur. De sociale recherche mag wel zonder dat van te voren aan te kondigen bij u aan de deur staan om uw woning bezoeken. De sociale recherche zal bij een huisbezoek uw (o.a.) kasten doorzoeken, de post, de standen van de water en elektriciteitsmeter, de wasmand en wasmachine en de koelkast controleren. De sociale recherche kan tot de conclusie komen dat u niet woont op het adres waar u ingeschreven staat (bijvoorbeeld bij als er weinig kleding is of eten in uw (koel)kast, bij weinig waterverbruik), of dat u samenwoont (er zijn meerdere tandenborstels, kleding die niet van u is, hoog waterverbruik).

Cao Sociale Werkvoorziening 2019

In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao Sociale werkvooziening  2019. Dit akkoord is in september bekrachtigd door Cao-partijen. De afspraken over de loonsverhoging uit de Cao staan hieronder op een rij. Per 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,23%. Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen ook voor iedereen met 1,23% worden verhoogd. Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen per oktober, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019, een salarisverhoging ontvangen van 1,23 procent. 

Verdien je het minimumloon?

Dan heb je vanaf juli 2019 recht op de wettelijke verhoging van het WML. Deze loonsverhoging wordt al toegepast.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?

Dan ontvang je met de salarisuitbetaling in oktober, met terugwerkende kracht vanaf juli 2019, een salarisverhoging van 1,23%.

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,23%.

  • Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW): was €26,98 wordt € € 27,31
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW): was € 8,10  wordt € 8,20

Salaristabel SW per 1 juli 2019

Zie de bijgevoegde tabel. 

Bron: caosw.nl

Wat verandert er aan de Wajong?

De Wajonguitkering is er voor mensen die arbeidsbeperkt zijn door een ziekte of beperking die vóór hun 18e verjaardag is geconstateerd. Sinds 2015 komen alleen nog mensen in aanmerking voor een Wajonguitkering als ze duurzaam en volledig geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Voor dat jaar zijn er verschillende regelingen geweest. Wajongers vallen onder de doelgroep Banenafspraak.
 
In aansluiting op het Brede Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, kondigde staatssecretaris Van Ark ook aan de Wajong te willen vereenvoudigen. Wat houdt dit wetsvoorstel in:
 
Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan. Daarom heeft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maatregelen uitgewerkt in het wetsvoorstel vereenvoudiging regelgeving Wajong, dat in mei 2019 is gepubliceerd. Doel hiervan is om jonggehandicapten nog meer te stimuleren mee te doen aan de samenleving.
 
Het wetsvoorstel van Van Ark regelt onder andere dat Wajongers hun rechten behouden als ze onderwijs volgen. Ook wordt het recht op herleven van de Wajong verlengd. Als een Wajonger geen ondersteuning meer nodig heeft bij zijn werk, wordt na vijf jaar het Wajongrecht herzien of beëindigd. Wanneer een Wajonger gebruik maakt van structurele arbeidsondersteuning (als loondispensatie, jobcoach, intermediaire voorzieningen als een gebarentolk en vervoersvoorzieningen) blijft het Wajongrecht bestaan. Bij toegenomen arbeidsongeschikt kan een Wajonger na beëindiging van het Wajongrecht op de Wajong, de termijn waarop dit mogelijk is worden uitgebreid van vijf jaar naar de AOW-leeftijd.
 
Ook worden de verschillende regimes in de Wajong grotendeels geharmoniseerd. Tot nu toe golden verschillende regels voor inkomensondersteuning voor jonggehandicapten die voor 2010 de Wajong instroomden, jonggehandicapten die dat tussen 2010 en 2015 deden en mensen die vanaf 2015 de Wajong zijn ingestroomd. De geharmoniseerde regeling is vergelijkbaar met het systeem bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), waarbij 70 procent van het inkomen verrekend wordt met de uitkering. Werkende Wajongers mogen van iedere verdiende euro ten minste 30 cent houden.
 
Het ingediende wetsvoorstel zou op 1 januari 2020 in moeten gaan, maar de inwerkingtreding van de harmonisatie van de regels voor inkomensondersteuning is 1 januari 2021.