Advies SCW over de Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein Vlissingen

Aan: Gemeenteraad en College van B&W Vlissingen
Betreft: Gevraagd advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Concept Ontwikkelagenda Sociaal Domein
Vlissingen (Versie 4-2-2020).


Vlissingen, 31 maart 2020

Geachte lezer,


Inleiding
Het Vlissingse beleid ten aanzien van het Sociaal Domein zal in belangrijke mate worden bepaald door
het Plan van Aanpak artikel 12. Dit is door de gemeente en de artikel 12-inspecteur in samenspraak
opgesteld. Het doel is de financiën beheersbaarder te maken en uit te komen met de beschikbare
rijksbudgetten aangezien de Vlissingse reserve Sociaal Domein is uitgeput. In het verlengde van het
artikel 12-plan adviseert de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein de
gemeente.


2
Dit Plan van Aanpak artikel 12 is in de woorden van de opstellers van de Ontwikkelagenda
onlosmakelijk verbonden en ze versterken elkaar:
De Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak artikel 12 geven samen vorm aan de
doorontwikkeling van het sociaal domein. (…) De Ontwikkelagenda en het Plan van Aanpak artikel 12
zijn daarom onlosmakelijk verbonden.

Dit betekent dat wij de inhoud van het Plan van Aanpak* in zijn geheel moeten betrekken bij ons
advies.
De SCW vindt het belangrijk dat de gemeenteraad zich er van bewust is dat met de Ontwikkelagenda
de hoofdpunten van beleid voor de komende jaren bepaald worden. De presentatie van het Plan van
Aanpak artikel 12 en de Ontwikkelagenda (6 februari jongstleden, Commissie Sociaal) spreekt van de
“Kadernota Sociaal Domein”.

*De SCW merkt daarbij op dat dit stuk ons is beschreven door de gemeente als een intern werkdocument waarvan de
inhoud niet vaststaat. We hebben het online gevonden via een upload, wij denken in het raadsinformatiesysteem. We
zouden verwacht hebben dat het ons, zo niet eerder, dan toch met de concept Ontwikkelagenda zou zijn toegestuurd.


De concept Ontwikkelagenda
De concept Ontwikkelagenda is niet helder opgesteld. Er staat veel in dat voor meer dan één uitleg
vatbaar is. Het ontbreekt aan een goede opbouw en begripsbepaling. We zien veel herhalingen,
begrippen worden door en naast elkaar gebruikt.
Zo schep je verwarring en onduidelijkheid. Het minste wat je van ambtelijke stukken mag verwachten
is dat er gekozen wordt voor eenduidige begrippen en heldere definities.

De bij het stuk aangeboden uitleg en informatie is summier en soms eenzijdig.

Voorbeeld 1: De hoge kosten worden gepresenteerd maar de baten worden niet benoemd. (Zie
illustratie “Uitgaven binnen het sociaal domein” in de Ontwikkelagenda.)

Corona eenvoudig uitgelegd door Steffie

Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Één loket voor alle Walcherse ondernemers

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de Coronacrisis. Er zijn acht verschillende noodmaatregelen waar zij, op de korte en langere termijn, gebruik van kunnen maken.

Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen, slaan de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en Orionis Walcheren de handen in een en openen vanaf vrijdag 27 maart een ondernemersloket.

Alle Walcherse ondernemers, met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Bijvoorbeeld voor:

-Informatie over de hoofdlijnen van de verschillende maatregelen, zoals:

 

o Uitstel van betaling van belastingen

o Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

o Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

 

-hoe en bij welke instantie deze regelingen kunnen worden aangevraagd

-waar nodig zorgen voor goede doorverwijzingen naar andere instanties

-vragen rondom het opschalen van personeel voor ondernemers die nu extra medewerkers nodig hebben

 

Het loket wordt bemenst door medewerkers van de vier organisaties en is alleen telefonisch bereikbaar. Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (08:30 uur –17:00 uur) op telefoonnummer 0118-433990.